Příprava učeben a metodiky

Současně s přípravou pedagogických pracovníků na změny ve výuce proběhne i příprava výukových prostor. Bude se jednat zejména o zajištění bezbariérovosti XX učeben, ve kterých bude výuka žáků s postižením probíhat. Rovněžž je nutné do tříd instalovat vhodné osvětlení, podlahovou krytinu a speciální nábytek přizpůsoben potřebám a možnostem žáků.  Po těchto stavebních úpravách budou učebny vybaveny potřebnými pomůckami k výuce terapií. Bude zakoupena speciální keramická pec a pomůcky a materiály pro realizaci jednotlivých terapií ve výuce. Pro terapie ve výuce bude zakoupena i relevantní literatura, která  bude k dispozici jak pedagogům, tak samotným žákům. Dalším výstupem této klíčové aktivity i celého projektu bude zpracovaná metodika zavádění speciálních terapií do výuky žáků s postižením. Zpracování metodiky proběhne ve dvou etapách. První část bude zpracována na začátku projektu a bude mít teoretický charakter. Druhou část - praktickou, doplní do metodiky realizační tým po prvním běhu výuky se speciálními terapiemi. Metodiku zpracuje především odborný asistent, ve spolupráci s odborným garantem projektu a pedagogickými pracovníky, kteří budou přímo se áky s postižením pracovat. Tato metodiky bude po ukončení realizace projektu přístupná ostatním základním školám a pomůžže rozvíjet integraci speciálních terapií do výuky žáků s postižením. Metodika bude umístěna v elektronické podobě na webových stránkách školy. Na počátku realizace projektu proběhne analýza a inovace ŠVP, do kterého bude zohledněna realizace předpokládaného projektu a do výukových programů relevantních tříd budou zahrnuty terapie a celodenní a vícedenní aktivity mimo vyučování.

 

Výstupy aktivity:

X bezbariérových učeben a dílen pro terapie

X pořízených školících pomůcek

Zpracovaná metodika