Školení pedagogů

 První aktivitou v rámci realizace projektu je jednodenní školení všech interních i externích pedagogů a lektorů, kteří se v dalších fázích zapojí do realizace projektu. Školení zajistí odborný garant projektu. Potřeba školit pedagogické pracovníky vznikla zejména ve spojení se skutečností, že v rámci projektu vzniknou a budou do výuky začleněny zcela nové inovativní prvky - terapie. K romu, aby efekt z realizace projektu na žáky s postižením byl co nejpozitivnější, je nutné ihned na počátku realizace projektu proškolit všechny pedagogy, kteří budou se áky pracovat. V rámci této klíčové aktivity proběhnou i další školení v průběhu realizace projektu. Pedagogickým pracovníkům bude umožžněno rozšířit si znalosti na odborných seminářích a kurzech. Účast pedagogů na těchto vzdělávacích aktivitách bude přizpůsobena harmonogramu jejich zapojení do realizace projektu.  Předpokládá se, že každý z pedagogů se účastní, kromě prvního společného školení, také jednoho externího semináře jednou za půl roku v průběhu celé doby realizace projektu. Pedagogičtí pracovníci absolvují především kurz bazální stimulace, kurz práce s keramikou, kurz arteterapie, kurz smaltování a kurz malování na hedvábí. Tato aktivita bude zaměřena přímo na cílovou skupinu pedagogů, ale nepřímo ovlivní i primární cílovou skupinu, kterou jsou žáci s postižením.

Výstupy aktivity: X proškolených pedagogů

Kurz ARTETERAPIE

Kurz Arteterapie byl zaměřen na seznámení se s receptivními i produktivními metodami výtvarného vyjádření, které pozitivně působí na psychiku, sebevyjádření, ale i na rozvoj sociálních dovedností. V rámci kurzu se účastnice seznámily s různými výtvarnými technikami s cílem zkvalitnění a efektivního využití těchto technik v rámci běžné výuky ve třídách speciální, praktických, ale i při inkluzivních dílničkách s dětmi intaktními.

Kurz CANISTERAPIE

Cílem kurzu Canisterapie bylo seznámit se s působením psa na psychiku, poznávací a sociální schopnosti dítěte. V rámci kurzu byly účastnice seznámeny s možnostmi činností se psem, jejichž cílem by mělo být rozvíjení jemné a hrubé motoriky, pohybové koordinace pomocí her, atrakcí, ale i výtvarných činností. Důležitou součástí kurzu bylo seznámení pracovnic tříd speciálních s možnostmi efektivního polohování, které aktivně využijí v rámci činností na svém pracovišti.

Kurz MUZIKOTERAPIE

V rámci kurzu Muzikoterapie byly účastnice seznámeny s technikami expresivní terapie za využití hudby a hudebních prvků. Za pomoci pohybových her, rytmizace, hry na hudební nástroj, hry na tělo, ale i poslechu hudby se rozvíjí jemná i hrubá motorika, pohybová koordinace, ale i sebevyjádření, psychika osobnosti a sociální dovednosti dítěte. Poznatky získané v rámci  kurzumuzikoterapie budou aktivně využívány nejen při práci s dětmi s postižením, ale i v činnostech s žáky intaktními

Kurz muzikoterapie

Kurz KERAMIKY

V rámci kurzu Keramiky byly účastnice seznámeny s pomůckami, ale i různými technikami využití keramické hlíny, jejím následném barvení, vypalování, ale i skladování… Poznatky z tohoto kurzu jsou aktivně využívány při realizaci keramických dílniček se žáky. Práce s keramickou hlínou totiž velice pozitivně působí ne jen na rozvoj jejich smyslového vnímání (hmatová stimulace), ale podporuje i sociální interakci, komunikaci, rozvoj jemné motoriky a umožňuje seberealizaci a sebevyjádření.

Kurz keramiky 

Kurz keramiky

KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE
 

Kurz bazální stimulace