Souhrnné informace o projektu

Tento projekt zajistí výrazné zkvalitnění výuky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově. Škola již v současnosti vyvíjí snahy o vytváření prostředí, je by bylo pro tyto žáky stimulem, avšak realizace tohoto projektu umožní výrazně širší škálu podpůrných opatření. V konečném důsledku tak projekt umožní cílové skupině  i přes jejich handicap výrazný pokrok v jejich vzdělávací dráze a předpokládáme, že vytvoří kvalitní základ pro jejich budoucí dráhu profesní. Projekt navíc díky svému charakteru naplňuje myšlenku ŠVP ZŠ Ivančická - Škola pro život, kde je stanovena priorita školy ve vzdělávání všech dětí, zdravých i postiených pod "jeddnou střechou" a snaha o vytvoření dobře fungujícího inkluzivního prostředí. Projekt potrvá 17 měsíců. V projektu bude podpořeno 200 žáků školy, 29 rodičů žáků cílové skupiny a 8 pedagogů školy.

 

Na tomto místě  informujeme o projektu naší školy:

Název projektu: 

Zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Ivančická

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název  operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory:

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo výzvy: Název výzvy: Jihomoravský kraj - výzva č.4 pro GP - Oblast podpory 1.2

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu:

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město

Datum zahájení projektu: 1.11. 2011Předpokládané datum ukončení projektu: 31.3. 2013